defende.rs

Zabrana diskriminacije

Mnoge grupe u Srbiji se i dalje suočavaju sa opštom netolerancijom i sistemskom diskriminacijom.

Iako su preduzeti određeni koraci prema eliminisanju svih oblika diskriminacije prema ženama, one su i dalje izložene nedovoljnom i neadekvatnom odgovoru nadležnih specijalizovanih službi u slučaju nasilja. Nedovoljna je podrška za žene žrtve silovanja, a žene koje istupe i progovore o doživljenom nasilju doživljavaju trivijalizaciju kroz medije i javni diskurs. Veliki broj poslodavaca krši prava trudnica i porodilja u radnom odnosu. O ženama se izveštava u medijima senzacionalistički, rodno stereotipno; narušava se privatnost žene, njeno dostojanstvo i integritet.

LGBT+ osobe su izložene opštoj netoleranciji, naročito među mlađim stanovništvom. I pored preuzetih koraka vlasti u pogledu dalje zaštite LGBT+ osoba, uključujući i rad na zakonskom regulisanju istopolnih zajednica, ne čini se dovoljno da se da adekvatniji i efektivniji odgovor na govor mržnje i zločinima počinjenim iz mržnje. I dalje ne postoje eksplicitne odredbe u Zakonu o policiji koja zabranjuje diskriminaciju kao ni u Zakonu u udžbenicima koje treba da reguliše sadržaj udžbenika kako bi se uklonio sadržaj koji stvara predrasude i stereotipe prema LGBT+ osobama. Interseks osobe su potpuno pravno nevidljive.

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa preprekama u najosnovnijim sferama života. I dalje se ne radi dovoljno na polju uklanjanja fizičkih prepreka koje onemogućavaju fizički pristup osoba sa invaliditetom državnim i drugim ustanovama koje građanima i građankama omogućavaju elementarne usluge. Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa lišavanjem poslovne sposobnosti i mnogi se smeštaju se u rezidencijalne ustanove čime se krše međunarodne obaveze Srbije.

I pored određenih preuzetih koraka naročito u pogledu dopune zakonodavnog okvira, pregledom dostupnih nalaza međunarodnih i domaćih aktera i institucija se konstatuje kontinuiran problem sa prisustvom diskriminacije u Srbiji.