Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana

Defende.rs

Koga kontroliše Zaštitnik građana i u kojim slučajevima mi može pomoći?

Zaštitnik građana kontroliše organe uprave, koji mogu svojim aktima, radnjama ili prosto nečinjenjem da povrede prava građana/građanki. U slučaju da vam je neki organ uprave ili organ sa javim ovlašćenjima kao što su javne ustanove ili preduzeća uskratio ili povredio neko vaše pravo, možete se obratiti Zaštitniku građana sa pritužbom.

Šta moram da znam pre popunjavanje pritužbe?

Morate prvo da iskoristite sva pravna sredstva povodom slučaja pre nego što se obratite Zaštitniku građana. Ako se uprkos ovome ipak obratite Zaštitniku građana, on je u obavezi da vas uputi u sva dostupna pravna sredstva koja treba prvo da iskoristite. Ovo pravilo naravno ne važi ukoliko je povreda vašeg prava takva da bi bila načinjena veća šteta ukoliko Zaštitnik građana ne bi odmah reagovao.

Pritužbe koje su anonimne ne mogu biti prihvaćene od strane Zaštitnika građana. Međutim, ukoliko postoji osnov za postupanje u pritužbi, Zaštitnik građana može da postupi po sopstvenoj inicijativi.

Ne možete da se žalite na postupanje Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, sudova i tužilaštava.

Popunio/la sam pritužbu, šta dalje?

Zaštitnik građana može da odbije ili prihvati vašu pritužbu. Ukoliko je prihvati, pokrenuće postupak prema organu na kojeg ste se žalili. Od organa će biti potraživane sve relevantne informacije u vezi sa slučajem, u roku ne dužim od 60 dana. Ukoliko se utvrde propusti u radu organa, Zaštitnik građana upućuje preporuku za uklanjanje tih nedostataka, u roku ne dužim od 60 dana. Ukoliko organ ne postupi po preporuci, Zaštitnik građana o ovome obaveštava javnost, Vladu i Skupštinu, a može da pokrene i preporuku za razrešenje funkcionera.

O postupku i fazi postupka ćete biti obavešteni od strane Zaštitnika građana.

Kako je nastala ova institucija u Srbiji i ko je na njenom čelu?

Zakon o zaštitniku građana je donet 2005. godine, a prvi Zaštitnik građana je izabran 2007. godine. U periodu između donošenja regulative i odabira prvog Zaštitnika građana je ova institucija dobila svoje mesto u Ustavu Srbije, u članu 138. koji definiše ovu instituciju i način na koji se bira Zaštitnik građana. Pored Zaštitnika građana koji vrši kontrolu na republičkom nivou, Zakon o lokalnoj samoupravi omogućava opštinama i gradovima da ustanove lokalne ombudsmane. Autonomna pokrajina Vojvodina takođe ima svog Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, odlukom iz 2002. godine.

Trenutno se na čelu institucije Zaštitnika građana nalazi Zoran Pašalić.

Kako izgleda obrazac pritužbe i kako da je pošaljem?

Zaštitniku građana se možete obratiti pritužbom elektronskim putem na sledeće adrese: [email protected] i [email protected] ili usmeno putem sledećih brojeva telefona: 011 2068 100 (između 8 i 16 časova) i 064 876 8505 (između 16 i 22 časa). Obrazac pritužbe možete pronaći na linku ispod.