Izveštaj za 2020. godinu

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti / Mart 2021.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti predstavlja nezavisnu instituciju koja se bavi zaštitom prava građana. Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini je za Poverenika izabran pravnik Milan Marinović.

Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2020. godinu pokazuje stanje na polju slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti, ali i mere i aktivnosti koje je Poverenik tim povodom preduzimao, kao i izazove i prepreke sa kojima se tom prilikom suočavao. Tokom 2020. godine najveći broj predmeta koji se našao pred Poverenikom odnosio se na rešavanje žalbi na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i nadzor nad obradom podataka o ličnosti.

Zaključci

  • Ukupno rešeno 5.430 predmeta iz oblasti pristupa informacijama od javnog značaja i 2.974 u oblasti zaštite podataka o ličnosti.
  • Najveći broj pritužbi u oblasti pristupa informacijama se odnosio na nepostupanje organa vlasti po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.
  • Najveći broj pritužbi u oblasti zaštite podataka o ličnosti se odnosio na nepostupanje rukovaoca podataka po zahtevu, u najvećem broju organa kojima su poverena javna ovlašćenja i javnih preduzeća.
  • Vlada Srbije i dalje ne postupa po molbama Poverenika za izvršenje rešenja institucije.

Slobodni pristup informacijama

Poverenik je postupao u sklopu 8.298 predmeta u oblasti pristupa informacijama u 2020. godini. Od tog broja, 3.097 je preneto iz prethodne godine. Ukupno je rešeno 5.470 predmeta, a 2.828 predmeta je preneto u 2021. godinu. Najveći broj predmeta se odnosio na žalbe građana/građanki, novinara/novinarki i drugih zbog nepostupanja organa vlasti po zahtevima za pristup informacijama ili nedobijanja informacija.

Osnovne prepreke u ostvarivanju prava za pristup informacijama u 2020. godini su bile nemogućnost upravnog izvršenja Poverenika, neadekvatna odgovornost i otežano sprovođenje ovlašćenja Poverenika i veliki broj slučajeva zloupotrebe prava iz nadležnog zakona.

Tokom 2020. godine je primljeno 3.286 žalbi, a 2.783 žalbe su prenete iz prethodne godine. Rešene su 3.584 žalbe, a njih 1.908 se ticalo potpunog ignorisanja zahteva tražilaca informacija ili odbijanjem bez donošenja rešenja sa navedenim razlozima odbijanja. Njih 787 se odnosi na rešenja organa vlasti kojim se zahtev odbija zbog neosnovanosti. U 889 slučajeva su organi vlasti odgovorili nepotpuno. Povećan je broj slučajeva tokom 2020. godine u kojima organ vlasti postupi po zahtevu nakon što tražilac podnese žalbu za nepostupanje pa se zbog toga postupak obustavlja.

Poverenik je doneo 1.086 rešenja koja se nalaže organima vlasti da tražiocima informacija tražene informacije učine dostupnim. Organi nisu postupili po 281 rešenju.

Poverenik je podneo Vladi 46 zahteva za obezbeđenje izvršenja, međutim nikakav odgovor nije stigao na njih.

Zaštita podataka o ličnosti

Poverenik je u oblasti zaštite podataka o ličnosti postupao u okviru 2.974 predmeta. Osnovne prepreke za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti jesu nedostaci u samom nadležnom zakonu, neusklađenosti drugih zakona sa nadležnim zakonom i odsustvo strateškog pristupa ovom pravu.

Ukupno 205 postupaka nadzora je realizovano u 2020. godini. Najveći broj ovih postupaka je pokrenut prema privrednim društvima, zatim državnom upravom i ustanovama u oblasti zdravlja. Najčešći razlog pokretanja procedure nadzora je bio bezbednost podataka o ličnosti.

Povereniku je tokom 2020. godine izjavljeno 139 pritužbi i jedna žalba. Poverenik je rešio 149 pritužbi i 9 žalbi. (uključujući i one prenese iz 2019. godine). Pritužbe su se podnosile zbog nepostupanja rukovaoca po zahtevu, odbijanja/odbacivanja zahteva od strane rukovaoca, delomičnog postupanja rukovaoca po zahtevu i protoka naknadnog roka. Povređivana su prava na pristup podacima, na brisanje podataka i prava na ispravku i dopunu podataka o ličnosti. Najveći broj pritužbi je podnet protiv organa/organizacija koja su poverena javna ovlašćenja i javnih preduzeća.